Bạn chi tiền cho việc huấn để tạo ra lợi nhuận lớn hơn nhiều. Lợi nhuận về tiền bạc, lợi nhuận về thời gian và lợi nhuận về mặt hưởng thụ và là một khoảng đầu tư tuyệt vời.

Tổng quan

Kể từ khi Graham Carson bắt đầu làm việc với ActionCOACH, doanh số của Kế toán Inca đã tăng 109%!. Điều này là với lợi nhuận trước thuế tăng 55%! Cũng như doanh thu được cải thiện cho Kế toán Inca, Graham hiện thích làm việc trên doanh nghiệp chứ không phải trong kinh doanh.

Trước khi làm việc với ActionCOACH Graham đã dành một số lượng lớn thời gian làm việc trong doanh nghiệp, khiến anh ta có rất ít thời gian để làm nhiều việc khác. Công việc kinh doanh đã hoạt động được 9 năm nhưng anh cảm thấy công ty không đạt được tiến bộ đáng lẽ phải đạt được.

Graham đã kỳ vọng bằng cách làm việc với ActionCOACH rằng họ sẽ làm việc ít giờ hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Trong năm đầu tiên, số lượng khách hàng tiềm năng tăng gấp đôi cũng như tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tăng gấp đôi cùng một lúc.

Nếu bạn muốn khởi động sự phát triển kinh doanh của bạn và bạn cần:

1) Muốn có thêm thời gian

 2 ) Muốn nhóm hiệu quả hơn

3) Và để tăng lợi nhuận của bạn

Tìm nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp tại địa phương của bạn!