TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

TƯ VN CHIN LƯỢC NGUN NHÂN LC

Vấn đề đau đầu muôn thuở của CEO là nhân sự của doanh nghiệp.

Ngày nay, muốn cạnh tranh thành công trên thị trường, doanh nghiệp cần nỗ lực thực hiện chiến lược quản trị nguồn nhân lực một cách hữu hiệu.

-> Chỉ có như vậy mới giúp các doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh trong quá trình phát triển

Nhng li thường gp ca doanh nghip

 • Đội ngũ của doanh nghiệp thiếu năng lực làm việc
 • Doanh nghiệp không hoạch định đội ngũ kế thừa
 • Không có chương trình đánh giá năng lực hàng năm
 • Không có lộ trình thăng tiến cho nhân viên
 • Không có hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
 • Tuyển dụng không đúng năng lực đáp ứng vị trí công việc
 • Đào tạo không có kế hoạch phù hợp với năng lực từng ngườ
 • Lương trả không theo năng lực và hiệu quả

Nhà tư vấn chiến lược nguồn nhân lực sẽ hỗ trợ doanh nghiệp

 • Chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực
 • Xây dựng AOP của Nhân sự hàng năm
 • Xây dựng hoàn chỉnh chương trình đội ngũ kế thừa
 • Triển khai chương trình đánh giá năng lực
 • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năng lực
 • Định chuẩn chức danh và xây dựng lộ trình thăng tiế

Tư vấn chiến lược nguồn nhân lực được trin khai nhm

 • Ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có
 • Phát triển nguồn nhân lự Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.
 • Các chính sách nhân sự hợp lý, năng động
 • Thu hút được nhiều nhân tài từ các nơi khác về phục vụ cho công ty.
 • Tư vấn và hỗ trợ thành công việc triển khai tư vấn nguồn nhân lực một cách khoa học và đạt hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệ

Bài viết liên quan